Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2013

komentator
5397 97db
Reposted fromcolourme colourme viabatmanisawsome batmanisawsome

July 03 2013

komentator
5513 0e7f

July 02 2013

komentator
8982 c243
komentator

Raki

Folgujmy paniom nie sobie, ma rada;
Miłujmy wiernie nie jest w nich przysada.
Godności trzeba nie za nic tu cnota,
Miłości pragną nie pragną tu złota.
Miłują z serca nie patrzają zdrady,
Pilnują prawdy nie kłamają rady.
Wiarę uprzejmą nie dar sobie ważą,
W miarę nie nazbyt ciągnąć rzemień każą.
Wiecznie wam służę nie służę na chwilę,
Bezpiecznie wierzcie nierad ja omylę.
~Jan Kochanowski
p.s czytane od tyłu nabiera innego znaczenia ;)
komentator
9910 2691
Reposted byrudgierd rudgierd

July 01 2013

komentator
7313 9650 500
Classic
Reposted byemciuEegzystencjalnypaw
komentator
Play fullscreen
Najlepsze!

June 27 2013

komentator
4058 9186 500
Reposted bynie-marudze nie-marudze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl